Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Sărmaș, pentru perioada 2021-2027

Dezvoltarea durabilă este esențială pentru o comună care dorește o dezvoltare armonioasă, sustenabilă care să rămână moștenire generațiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisfice propriile nevoi. Strategia de Dezvoltare Locală 2021- 2027 a Comunei Sărmaș are rolul de a stabili direcția și obiectivele pe termen mediu și lung, având ca obiectiv principal un viitor mai bun cetățenilor comunei.

Valentin MÎNDRU,
Primarul comunei Sărmaș

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a comunei Sărmaș prin îmbunătățirea serviciilor publice, extinderea și modernizarea infrastructurii de bază, creșterea competitivității economiei locale, diversificarea activităților economice şi creșterea atractivității turistice și socio-culturale a localității.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie să se acționeze în mai multe direcții:

 • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă;
 • sprijinirea creșterii economice prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin oferirea de consultanță orientate către toate categoriile de populație şi întreprinzători, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună;
 • oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei , fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;
 • sprijinirea transformările din învățământul local şi menținerea calității actului didactic şi a condițiilor de derulare a acestuia;
 • promovarea conceptului de învățare continuă.

Atingerea progresivă a țintelor pe termen mediu şi scurt presupune realizarea unui Plan de Acțiune Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sărmaș pentru perioada 2021 -2027. Planul de acțiune conține asumarea sarcinilor, calendarul desfășurării acțiunilor, resursele financiare, materiale şi umane alocate, monitorizarea şi evaluarea acțiunilor întreprinse.
Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. Planul de acțiune va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluția economică la nivel național, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui.
Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei Sărmaș, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunității locale pentru atingerea unor parametrii specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea dezvoltării să devină punctul forte al acesteia.
Rolul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico – sociale, astfel încât procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comuna Sărmaș.
Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea şi complexitatea acțiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:

 • planul de dezvoltare
 • planul de executare
 • planul de monitorizare

Pentru a asigura implementarea cu succes a planului de acțiune este necesară colaborarea a trei factori importanți de pe teritoriul comunei:

 1. Administrația locală care trebuie să își preplanifice dezvoltarea instituțională prin acordarea unui suport logistic necesar planului de acțiune;
 2. Comunitatea Locală- cetățenii și organizațiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine și participare active;
 3. Mediul de afaceri – ca suport financiar și logistic.

Planul Local de Acțiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel încât în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu şi tehnologici prin indicatorii de dezvoltare durabilă selecționați ca relevanți pentru comuna Sărmaș. Utilitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea şi complexitatea acțiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei.

Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:

 • Funcția de previziune – cuprinde activități care privesc:
  • Realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală
  • Întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare și realizarea acelora care au grad ridicat de certitudine
  • Elaborare proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor
 • Funcția de organizare – cuprinde procese de management, de grupare de atribuții și responsabilități, delegare de competențe
 • Funcția de coordonare– cuprinde activități prin care se armonizează hotărârile , deciziile și acțiunile persoanelor implicate în implementarea strategiei
 • Funcția de antrenare – cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor
 • Funcția de control si evaluare – cuprinde activități prin care performanțele obținute sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare a programului pentru a elimina abaterea de la obiectivele propuse

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria Sărmaș, ca autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituțională la toate nivelurile de decizie şi execuție, cea ce presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, dar şi cele ce pot apărea în viitor, administrația publică locală trebuie să adopte un management eficient.
Atât cofinanțarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, întocmirea documentației trebuie susținute din fondurile rezultate de la bugetul local.
Se va acorda o atenție deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice. Un aspect foarte important al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor comunității locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenție şi monitorizat pe tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile, care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului, nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă distincția între diferitele destinații ale resurselor de care dispune bugetul local.

Managementul strategic implică formularea și implementarea obiectivelor și inițiativelor majore preconizate, bazându-se pe luarea în considerare a tuturor resurselor și a evaluării mediului intern și extern.
Implementarea strategiei include, printre altele, dezvoltarea unei structuri organizaționale eficiente, pregătirea bugetului și a programelor care să sprijine execuția strategiei, etapa de implementare fiind deseori numită etapa de acțiune în managementul strategic, uneori fiind și cel mai dificil de realizat.
Etapa de implementare, monitorizare și control reprezintă sistemul complex de realizare a proiectelor, programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora asupra dezvoltării comunității. Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor implementate.
Succesul realizării strategie depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicați mai mulți actori:

 • administrația locală (Consiliul Local, Primar, Primărie)
 • agenții economici și ONG-uri
 • societatea civilă.

Ținând cont de faptul că strategia a fost concepută pe o perioadă relativ lungă de timp (2021 – 2027), obiectivele propuse vor fi aduse la îndeplinire treptat, în funcție de priorități, implementarea prezentei strategii, urmărind structura:

 • împărțirea fiecărei activități planificate pentru anul în curs, în mai multe acțiuni;
 • specificarea rezultatului așteptat/acțiune;
 • precizarea indicatorilor pentru îndeplinirea acțiunii;
 • desemnarea compartimentului/serviciului din cadrul instituției pentru aducerea la îndeplinire a fiecărei acțiuni;
 • estimarea timpului necesar pentru îndeplinirea acțiunii.

Așadar, schema structurii planului de management va fi:


Etapele implementării strategiei sunt următoarele:

 1. Adoptarea – strategia va fi supusă dezbaterilor publice, în urma cărora se vor opera recomandările primite, strategia urmând va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare.â
 2. Implementarea – se vor realiza acțiunile, activitățile, măsurile și procesele concrete de implementare. Fiecare proiect va conține obiective stricte, planul activităților necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare.
 3. Monitorizarea – este procesul de colectare periodică şi de analiză a informațiilor, cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către primărie, asigurând transparență în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare, presupunând resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potențialele surse de colectare/ producere a acestora).
 4. Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, și a acțiunilor concrete, urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte și performanțele echipelor de implementare. În cazul apariției unor devieri de la planificare, a unor situații de criză sau de forță majoră, a unor reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie, activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare/restructurare/alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut, asigurându-se astfel impactul așteptat. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acționa rapid şi eficient în cazul apariției unor eventuale probleme.
 5. Evaluarea rezultatelor și impactului Sistemul de evaluare permite aprecierea măsurii în care strategia și proiectele componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de caracteristicile comunității, având un caracter permanent. Astfel, evaluarea va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele strategice. Proiectele ce se vor depune spre finanțare se vor elabora în acord cu obiectivele asumate prin strategie, iar evaluarea lor se va realiza într-un cadru transparent, ghidat de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea proiectelor.
Evaluarea se va realiza în trei momente cheie:

a). evaluarea anterioară începerii acțiunii – se evaluează impactul potențial al acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii.

b). evaluarea intermediară a acțiunii – se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare.

c). evaluarea finală – se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după anumite perioade, pentru a analiza atingerea rezultatelor prevăzute de proiect.

Această evaluare poate servi ca și justificare pentru noi proiecte, care să consolideze sau să corecteze rezultatele realizate.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării se vor utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. Implementarea strategiei de dezvoltare locală se va face cu participarea tuturor serviciilor şi compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesați din comunitate, suportând revizuiri ori de câte ori va fi necesar.
Indicatori de evaluare a implementării strategiei:

1. Infrastructură
– număr de km de drumuri locale reabilitate
– km de rețea de canalizarea extinsă
– km de rețea apă extinsă
– km de alei și trotuare reabilitate
– km de rețea de iluminat stradal modernizată sau extinsă
– număr parcuri și spații verzi create

2. Mediu de afaceri
– număr de societății nou înființate
– număr de investitori atrași
– număr de programe de informare și conștientizare a avantajelor dezvoltării afacerilor
– număr de consultări cu mediu de afaceri
– număr de parteneriate public- private
– număr de locuri de muncă nou create

3. Tranziția verde/Protejarea mediului înconjurător
– număr de clădiri reabilitate din punct de vedere al eficientizării energetice
– număr de locuințe rezidențiale reabilitate din punct de vedere al eficientizării energetice
– număr sisteme de producere a energiei verzi înființate
– număr de campanii de comunicare realizate privind protecția mediului
– număr de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor instalate în locuri publice

4. Turism
– înființare centru de informare turistică
– număr de km de piste de biciclete montane creați
– număr de zone amenajate pentru campare și picnicuri în pădure și pe malul Mureșului
– număr de parcuri tematice create
– număr de evenimente realizate

5. Social
– număr de persoane care beneficiază de ajutor social
– număr de parteneriate realizate în parteneriat cu asociații sau ONG-uri
– număr de centre de zi/ azil pentru vârstnici

6. Educație
– Număr instituții de învățământ modernizate
– Număr de laboratoare școlare înființate
– Număr săli de sport înființate
– Număr de terenuri de sport amenajate

7. Sănătate:
– număr de cabinete medicale modernizate
– număr de cabinete școlare înființate

Pentru vizionarea detaliată vă rugăm să consultați documentul Strategiei de Dezvoltare Locală aici.

Sari la conținut