I.Așezare și poziționare geografică

Comuna Sărmaș este o localitate situată în partea de nord a județului Harghita, întinzându- se pe văile afluenților de dreapta a râului Mureș, având o zonă locuită ce se întinde circa 11 km de la valea Mureșului spre munții Giurgeului. Din punct de vedere administrativ face parte din sectorul nordic al județului Harghita, având în componență satele Fundoaia, Hodoșa, Platonești, Runc și Sărmaș ( reședință ).
În partea de nord, localitatea Sărmaș se învecinează cu localitatea Toplița, pe toată latura nordică a perimetrului; în partea de est cu localitățile Borsec și Ditrău, în partea de sud cu localitatea Ditrău și Subcetate , iar la vest cu localitățile Subcetate și Gălăuțaș.
Localitatea Sărmaș se întinde pe o lungime de circa 11 km pe cursul superior al râului Mureș, de-a lungul drumului european 578 (DN 12).
Principalele căi de comunicație a comunei Sărmaș sunt: drumul național DN 12 (E578) și drumul județean DJ 153D. Totodată, magistrala de cale ferată 400, care leagă comuna de Brașov și Deda, străbate teritoriul administrativ al comunei.
Localitățile Platonești, Sărmaș și Hodoșa se află pe marginea drumului național DN12 și DJ 153, iar localitățile Runc, Fundoaia sunt așezate pe văile pârâurilor Sărmașului, Filpea, Galului respectiv Jolotca.
Localitățile Sărmaș, Hodoșa, Runc şi Platonești se caracterizează printr-o structură mai ordonată, iar satul Fundoaia este o așezare specifică zonei de munte cu locuințe răsfirate în cadrul unor loturi mari de teren.
Cele mai importante centre urbane sunt municipiul Toplița, la 10 km spre nord și municipiul Gheorgheni, la 26 km spre nord.
Comuna Sărmaș este foarte variată ca și forme de relief, având atât zone cu depresiuni , cât și munți, păduri și pajiști. Râul Mureș străbate comuna pe direcția nord -sud, iar principalele văi de la vest spre est, comuna fiind pe o zonă puternic ascendentă începând din valea Mureșului atât spre est cât și spre vest începând de la 750 m la 1399 m spre vârful Sărmaș.
Suprafața totală a teritoriului administrativ al comunei Sărmaș este de 6930,17 ha, din care 748,64 ha este intravilan și 6181,53 extravilan.
Suprafața fondului forestier are o pondere de 17,54 %, iar suprafața totală agricolă de 76,30 % din totalul teritoriului administrativ.

II.Economia locală

1. Mediul de afaceri

A face dezvoltare economică locală înseamnă a ridica competitivitatea economică a unei comunități cu scopul îmbunătățirii viitorului economic al acesteia. Dezvoltarea economiei locale şi îmbunătățirea competitivității sunt cruciale, deoarece succesul comunităților depinde de adaptarea lor la schimbările care au loc în mediul extern.
Fiecare comunitate prezintă condiții locale unice care favorizează sau frânează dezvoltarea economică. Aceste atribute locale stau la baza formulării strategiei de dezvoltare economică care este elaborată pentru a îmbunătății competitivitatea locală. Pentru a crea competitivitate, fiecare comunitate trebuie să stabilească care sunt problemele actuale (punctele slabe), problemele potențiale (generate de amenințările identificate), punctele de sprijin în abordarea viitorului (punctele tari) şi condițiile favorabile ce merită a fi exploatate (oportunitățile).
Firmele private sunt foarte importante pentru sectorul economic, deoarece creează resurse materiale în comunitățile locale. Firmele private, depind totuși de condițiile favorabile de afaceri pentru a -şi asigura prosperitatea. Autoritățile locale au un rol esențial în crearea mediului favorabil pentru succesul afacerilor. Dezvoltarea economică locală se realizează prin intermediul parteneriatelor dintre autoritățile locale şi actorii sectorului privat.
Locurile de muncă și creșterea economică în mediul rural este unul din obiectivele care se propun în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Un studiu recent realizat de Banca Mondială a demonstrat rolul pozitiv pe care îl are PAC în reducerea ratei șomajului și a presiunii sărăciei în zonele rurale . Obiectivul cheie al Politicii Agricole Comune este promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile.
Antreprenorii sau viitorii antreprenori vor putea accesa fondurile europene puse la dispoziție în cardul Planului Național Strategic , atât pentru activități Agricole , cât și pentru activități non Agricole. În acest sens, Primăria Comunei Sărmaș își propune ca în viitor să deruleze programe de informare a publicului cu privire la sursele de finanțare disponibile.
O scurtă analiză a activității sectorului privat în comuna Sărmaș se impune din două motive:

a. datorită contribuției semnificative pe care o are funcționarea unor astfel de entități pe teritoriul unei localități o are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei comunități;
b. datorită faptului că aderarea la Uniunea Europeană se materializează în fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în mare parte de sectorul privat.

Așezarea geografică a comunei a determinat direcțiile de dezvoltare economică și trăsăturile caracteristice ale producției agricole. Astfel, în comună se desfășoară o serie de activități neagricole ( prelucrarea lemnului, prelucrarea unor materii prime agricole, comerț, transporturi etc.), care au un impact pozitiv asupra comunităților rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare și la creșterea gradului de utilizare a forței de muncă.
Activitatea economică din cadrul comunei Sărmaș este reprezentată de mai multe unități economice , dintre care se remarcă câteva societății comerciale care au un impact mai mare asupra veniturilor generate, oferind mai multe locuri de muncă în mare parte fiind angajați locuitori ai comunei. Domeniile principale de activitate în care activează societățile comerciale sunt: exploatare forestieră, prelucrarea lemnului, transport rutier de mărfuri, activități auxiliare pentru producția vegetală, comerț și turism.
Activitățile economice desfășurate în comuna Sărmaș sunt adaptate și după specificul zonei , mai precis resursele existente în comună. Astfel , dacă raportăm la cifra de afaceri înregistrată se remarcă, cinci domenii reprezentative , si anume:

 • CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
 • CAEN 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 • CAEN 4941 - Transport rutier de mărfuri
 • CAEN 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 • CAEN 4711 – Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 • CAEN 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 • CAEN 220 – Exploatare forestieră

Top-ul primelor cinci firme după cifra de afaceri pe anul 2019, conform datelor de pe site-ul ANAF, este:

 1. Genex Com SRL – cod CAEN – Tăierea și rindeluirea lemnului
 2. Natur Forest SRL – cod CAEN- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 3. Euro Meridian SRL- cod CAEN- Transport rutier de mărfuri
 4. Plus Hodoșa SRL – cod CAEN- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 5. Obștea Sărmașului Cooperativă Agricolă- Cod CAEN- Activități auxiliare pentru producția vegetală

Top-ul primelor cinci firme după numărul de angajați pe anul 2019, conform datelor de pe site-ul ANAF, este:

 1. Genex Com SRL– cod CAEN – Tăierea și rindeluirea lemnului
 2. Obștea Sărmașului Cooperativă Agricolă- Cod CAEN- Activități auxiliare pentru producția vegetală
 3. Plus Hodoșa SRL– cod CAEN- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 4. Adrian Exp Forest SRL- cod CAEN- Exploatare forestieră
 5. LignusCon SRL – cod CAEN – Tăierea și rindeluirea lemnului

2.Agricultura

Agricultura are un rol important în comună, fiind o sursă de venit semnificativă pentru o bună parte dintre locuitori, în principal datorită lipsei locurilor de muncă în orașele apropiate.
Strategiile guvernamentale, cât și cerințele Uniunii Europene evidențiază importanța competitivității și a eficacității pentru agricultura românească, incluzând în această ecuație atât micii, cât și marii fermieri. Cu toate acestea , micii producători sunt deseori siliți să înainteze singuri pe acest drum anevoios înspre o agricultură competitive- cu acces limitat la finanțările Europene, dar cu o multitudine de reguli cărora să li se supună, astfel majoritatea dintre ei rămân la nivelul de subzistență, nemaigăsind resurse pentru a avansa.
Ocupațiile specifice ale locuitorilor din comuna Sărmaș sunt creșterea animalelor, industria lemnului și cultivarea cartofului și a grâului.
Datorită amplasării comunei într-un mediu natural muntos, pajiștile domină în structura teritoriului agricol cu o pondere de 90,28 %, ceea ce a orientat activitățile agricole în special către zootehnie. Predomină creșterea bovinelor, ovinelor si caprinelor în ferme de dimensiuni mai mari, iar creșterea porcinelor și a păsărilor se face mai mult pentru consum propriu.
Majoritatea terenurilor sunt lucrate de către proprietari, predominând numărul microfermelor, ceea ce înseamnă că se practică o agricultură de subzistență sau pentru suplimentarea veniturilor familiilor.

3.Turism local

Potențialul turistic natural din zonă este deosebit de valoros, dar insuficient valorificat în prezent.
Comuna Sărmaș beneficiază de un peisaj geografic favorabil desfășurării unor importante activități turistice, iar existența unor resurse naturale de suprafață și a unor bogății naturale ale solului, contribuie la ridicarea potențialului economic și turistic al comunei. Resursele naturale de suprafață din comuna Sărmaș sunt reprezentate de pădurile - fondul forestier, suprafețele agricole, flora și fauna care se află pe teritoriul comunei. Cadrul natural cu o valoare peisagistică ridicată, cu izvoarele de apă naturală și apă minerală pot fi exploatate în scopuri turistice, cu vegetație variată și bogată , dispusă etajat. Fauna este și ea variată ca în toate pădurile montane ale țării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul, cerbul carpatin, mistrețul, ursul carpatin, vulpea, veverița, bursucul, dihorul, iepurele, etc.
Două arii naturale protejate Natura2000 sunt pe teritoriul comunei Sărmaș :

 1. Situl ROSPA0033 Depresiunea și munții Giurgeului cu un procent de 18%, situl cuprinde depresiunea Giurgeului în întregime și o parte din pădurile de molid înconjurătoare piemontane. Importanța sitului constă în protecția și conservarea întinselor păduri, pajiști și a numeroaselor mlaștini cu acumulări însemnate de turbă, care împreună cu terenurile cultivate în sistem tradițional constituie habitate importante de cuibărit și hrănire pentru 24 de specii de păsări de interes comunitar ( barză albă, viespar, cristelul de câmp, acvila țipătoare mică, acvila de munte, minuniță, ciuvică, ciocănitoare de munte, sfrâncioc roșiatic, ciocârlie de pădure, șerpar, erete de stuf, erete vânat, ieruncă, bufnița mare, huhurez mare, ciuf de câmp, caprimulg, ciocănitoare cu spate alb, ciocănitoare neagră, muscar gulerat, muscarul mic, șoimul călător, cocoș de munte). Pe pajiștile și în culturile agricole din depresiune cuibărește o populație semnificativă a cristelului de câmp, care este o specie de interes conservativ global ce ajunge aici la una din cele mai mari densități din țară. Aceste habitate ierboase sunt folosite ca loc de hrănire de multe exemplare de barză albă și de mai multe specii de păsări răpitoare care cuibăresc în efective semnificative din punct de vedere numeric, precum viesparul, acvila țipătoare mică și șerparul. Pădurile de molid, de amestec și făgetele ocupă peste jumătate din suprafața sitului și conțin populații importante din speciile amenințate la nivelul Uniunii Europene. Situl are amenajate trasee turistice și poteci/drumuri pentru vizitare, dar sunt necesare amenajări suplimentare pentru a asigura condiții optime turiștilor.
 2. Situl Natura2000 ROSCI0252, care poate fi descris astfel: situl cuprinde un depozit masiv de travertină, de vârstă cvaternară, cu o grosime de cca. 100 m, care a luat naștere prin precipitare din apele minerale bicarbonate calcice și magneziene. O caracteristică a sitului o reprezintă prezența unor activități post vulcanice de tip mofetic, prin emanarea bioxidului de carbon și a hidrogenului sulfurat. Tot aici întâlnim și cele trei specii de carnivore mari, ursul, lupul și râsul. Dintre fenomenele carstice deosebite amintim Peștera Urșilor, Peștera de Gheață, Peștera Scaunul Rotund, Cetatea Bufnițelor, precum și numeroase doline. Situl este deosebit de important deoarece dispune de un habitat prioritar cu valoare de conservare foarte mare, rar chiar și la nivel național. Situl include în întregime rezervația geologică Scaunul Rotund, cu o suprafață de 75 ha, ocrotit pe plan local și național . La vest, peisajul este unul cu văi adânci, cu versanți abrupți, iar spre est include o parte a Depresiunii Borsec. Din punct de vedere geologic, zona este extrem de variată, cu roci metamorfice denumite după numele localității Ditrău (ditroit, respectiv depozite de lignit și travertin). În general, regiunea se caracterizează prin munți de înălțime mijlocie, rotunjiți, larg lobați, cu relief carstic, în deplină concordanță cu structura geologică. Zona prezintă aspectul clasic al regiunilor carstice, găzduind mai multe peșteri de dimensiune mică și medie. Administrarea sitului este asigurată de firma Romaqua- Group SA din Borsec. Există panouri pentru orientare în Borsecul de Sus, un punct de informare turistică, locuri de campare cu vetre de foc și amenajări pentru colectarea deșeurilor. Sunt necesare panouri de informare, panouri de avertizare/atenționare, panouri pentru orientare, puncte de informare, trasee tematice.

În prezent există patru unități de cazare în comuna Sărmaș:

 • Pensiunea Marceluca – având 22 locuri de cazare, situată în sat Hodoșa
 • Pensiunea Dia- având 20 locuri de cazare , situată în sat Platonești
 • Cabana Dor de Munte – având 12 locuri de cazare, situată în sat Fundoaia
 • Cabana Morar – având 12 locuri de cazare, situat în sat Fundoaia

Comuna Sărmaș este poziționată în apropierea mai multor atracții turistice :

 • Băile Banffy , Toplița - izvoare și ștrand cu apă mezotermală
 • Toplița - pârtia de schi Bradul și Pârtia Măgheruș
 • Cascada mezotermală din Toplița - Formată din izvoarele termale ale munților din Stațiunea Bradul, această cascadă este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zona
 • Lacul Iezer - Este un lac de munte, populat cu păstrăv, situat la poalele Vârfului Răchitiș, în apropierea orașului Toplița, la altitudinea de 1.750 m. Lacul este situat într-o zonă protejată de lege, unde se pot admira plante și ani3male rare;
 • Mănăstirea Doamnei, lăcaș de cult cu istorie îndelungată, ctitorită în anul 1658 de către Doamna Safta (soția voievodului Gheorghe Ștefan al Moldovei), având o bisericuță veche de lemn , declarată ,, Monument Istoric”
 • Mausoleul Eroilor Români căzuți în Primul Război Mondial, situat pe marginea DN 15, fiind realizat pe un tăpșan și unde se află depuse osemintele a 771 de ostași români căzuți în timpul Primului Război Mondial.
 • Borsec - veche stațiune cu numeroase izvoare de ape minerale carbo - gazoase, sau conținând calciu, magneziu cunoscute pentru efectul lor benefic încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea;
 • Lacul Roșu - o stațiune ce și-a luat numele după lacul de aici, regiune unică în lume unde pădurile de brazi veșnic verzi, aerul curat și proaspăt asigură condiții favorabile de odihnă,
 • Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie din Toplița, de la poalele munților Călimani, a fost fondată în 1928 de patriarhul Dr. Elie Miron Cristea. Fără îndoială, cea mai spectaculoasă şi valoroasă parte a complexului de clădiri este reprezentată de biserica monument a mănăstirii, așa numita Biserică de la Stânceni, care a fost construită în 1847 şi mutată la Toplița în 1910. Clădirea este o capodoperă de arhitecturii populare, cu soluțiile arhitecturale specifice ale meșterilor moldoveni, cu arcuri făcute din lemn.
 • Sfânta Mănăstire cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului este așezată la poalele Hășmașului Mare, între cei doi frați de cruce, Mureșul şi Oltul
 • Biserica din Lemn din Tulgheș construită în anul 1813.

3.2.4.Resurse existente

Comuna Sărmaș beneficiază de un peisaj geografic favorabil desfășurării unor importante activității turistice, dar și de existența unor resurse naturale de suprafață și a unor bogății naturale ale solului. Resursele naturale de suprafață din comuna Sărmaș sunt reprezentate de – fondul forestier, suprafețele agricole, flora și fauna care se află pe teritoriul comunei. Cadrul natural are o valoare peisagistică ridicată, cu izvoarele de apă naturală care pot fi exploatate din punct de vedere turistic.
Cele mai importante pârâuri din comună sunt pârâul Sărmașului, pârâul Filpea, pârâul Jolotca, pârâul Galului, pârâul Ciucicului. Aceste pârâuri traversează localitățile pe direcția est- vest. Din punct de vedere biogeografic vegetația comunei este variată și bogată, dispusă etajat. Flora este formată din păduri de rășinoase, elementele dominante fiind bradul și molidul întrerupte de întinse pajiști montane secundare, mai ales în zonele defrișate și din păduri de amestec fag și molid.
Fauna este și ea variată ca în toate pădurile montane ale țării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul, cerbul carpatin, mistrețul, ursul carpatin, vulpea, veverița, bursucul, dihorul, iepurele, etc.

III.Infrastructură și mediu

1.Infrastructura tehnico- edilitară

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le dețin. Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive.
Calitatea vieții unei comunități înseamnă infrastructură modernă, atât de utilități (apă- canal, iluminat, gaze, transport public, internet, cablu, telefonie, wireless etc), cât și de drumuri.
Dacă în anul 2014 utilitățile publice erau aproape inexistente, în perioada de finanțare 2014 – 2020 s-au făcut pași importanți în ceea ce privește infrastructura de bază din comuna Sărmaș.
Astfel, au fost finalizate cu succes proiecte privind accesul la apă potabilă și canalizare, asfaltare sau iluminat public:

 • Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Sărmaș
 • Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Sărmaș
 • Extindere apă- canal în sat Hodoșa
 • Asfaltare drum Hodoșa Gară
 • Extindere iluminat public Hodoșa
 • Extindere iluminat public Capul Arșiței
 • În prezent sunt în implementare două proiecte:
 • Extindere apă – canal în satele Runc, Sărmaș, Fundoaia
 • Extindere apă – canal în satul Platonești
 • Lucrări de amenajare a spațiilor publice existente, alei, trotuare, parcări și spații verzi în centrul comunei Sărmaș

Pe viitor se dorește să se continue modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii de bază, astfel:

 • Reabilitare și modernizare drumuri comunale
 • Reabilitare și eficientizare energetică Școala Sf. Andrei din localitatea Sărmaș
 • Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărmaș
 • Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare sat Fundoaia și sat Hodoșa (Capul Arșiței- Dealul Cosarcanilor) în comuna Sărmaș
 • Reabilitare cămin cultural din localitatea Sărmaș
 • Modernizare drum Capul Arșiței
 • Modernizare drum Platonești-Șes
 • Extindere și modernizare stație de epurare Sărmaș și extindere rețele de canalizare menajeră și apă potabilă în sat Hodoșa, zona Fabricii

Pe întreg teritoriul comunei este dezvoltată rețeaua de telefonie fixă și mobilă oferind posibilitatea cetățenilor de comunicare. Totodată, a fost dezvoltată și rețeaua de internet , fiind disponibilă atât pe cablu cât și prin fibră optică. În condițiile unei concurențe acerbe pe piața telecomunicațiilor , în viitor se urmărește updatarea serviciilor și creșterea calității rețelelor, în parteneriat cu furnizorii de telecomunicații, pentru a asigura condiții optime de utilizare într-o societate tot mai digitalizată.
În cadrul comunei nu există rețea de distribuție a gazului metan, utilizându-se drept combustibil material lemnos. Astfel, în nici o localitate nu există sistem centralizat de încălzire utilizându-se sobe cu lemne.
Crearea rețelei de distribuție a gazului metan este o prioritate majoră pentru autoritatea locală, în acest sens fiind depus un proiect cu finanțare europeană la sfârșitul anului 2021.

2. Infrastructura recreativă
Pentru mult timp agricultura a jucat un rol esențial în dezvoltarea mediului rural, cu toate acestea dezvoltarea rurală presupune mai mult decât dezvoltarea agriculturii.
Spațiul destinat relaxării, distracției, agrementului în general, este dat atât de potențialul cadrului natural, cât și de amenajările antropice destinate recreației. Potențialul natural al unui teritoriu trebuie exploatat, astfel încât să aibă loc o dezvoltare durabilă în timp şi totodată trebuie conservat și valorificat într-un mod cât mai optim. Astfel, dezvoltarea turismului este o variantă viabilă în special în zonele cu un cadru natural favorabil activităților specifice turismului activ.
Cea mai importantă este funcția de reglementare a infrastructurii turistice din economie: crearea de noi locuri de muncă, impactul asupra cererii consumatorilor, dezvoltarea industriilor care produc elemente de consum, promovând creșterea veniturilor fiscale la bugetele diferitelor nivele.
Spațiul destinat relaxării, distracției, agrementului în general, este dat atât de potențialul cadrului natural, cât şi de amenajările antropice destinate recreației . Potențialul natural al unui teritoriu trebuie exploatat, astfel încât să aibă loc o dezvoltare durabilă în timp , şi totodată trebuie conservat şi valorificat într-un mod cât mai optim.
Din punct de vedere la valențelor agroturistice ale spațiului analizat, bazate pe infrastructura recreativ-curativă, rolul principal este deținut de următoarele obiective:

 1. parcurile de recreere și grădinile publice;
 2. sălile de sport, terenurile și bazele de agrement;
 3. rezervațiile naturale și siturile Natura 2000;
 4. casele țărănești și gospodăriile tradiționale.

În momentul de față există doar un proiect pentru crearea unui parc în centru localității Sărmaș. Pe viitor este necesar să se implementeze mai multe proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii recreative din comună.

3. Mediu

Un mediu echilibrat și sănătos sunt în egală măsură importante pentru dezvoltarea durabilă a comunei Sărmaș.
Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane, dar și mediului înconjurător, fiind una din cele mai dificil de controlat. Cu toate că Sărmașul se află într-o zonă cu indicatori foarte buni în ceea ce privește calitatea aerului, se pot identifica câteva surse posibile de poluare.
Poluarea aerului este , cu siguranță cea mai gravă problemă pe termen scurt și mediu din punct de vedere al sănătății . Aerul poluat este mai dificil de evitat decât apa poluată. Efectele lui dăunează grav sănătății populației pe termen lung , degradează construcțiile și afectează mediul natural. O contribuție considerabilă în procesul de răspândire a poluanților atmosferici și de amestec cu aerul ( gradul de dispersie ) o au și factorii meteorologici : direcția și viteza vântului, inversiunile termice ( stratificări pe vertical ) și ceața.
O altă sursă principală de poluare a aerului este reprezentată de traficul rutier care se desfășoară pe drumul județean care străbate comuna. Traficul auto poluează aerul atmosferic prin particule , pulberi sedimentabile, NOx , Sox , hidrocarburi, plumb.
Principalele surse de poluare a apelor subterane din comuna Sărmaș sunt:

 • Activitatea specifice exploatărilor forestiere
 • Activitățile specifice domeniului de construcții
 • Activitatea agricolă și zootehnică
 • Deversările accidentale de ape uzate menajere
 • Depozitări accidentale de deșeuri menajere, industriale și agricole

Calitatea solului rezultă din interacțiunile complexe între elementele componente ale acestuia și poate fi legată de introducerea în sol de compuși mai mult sau mai puțini toxici și acumularea de produse toxice provenite din activitățile industriale și urbane. Evaluarea calității solurilor constă în identificarea și caracterizarea factorilor care limitează capacitatea productivă a acestora.
În comuna Sărmaș principalele zone critice sunt malul Mureșului unde se aruncă deșeuri în mod ilegal, pădurile, dar și șantierele de construcții. Produsele petroliere, emulsiile și deșeurile uleioase provenite de la diverși agenți economici industriali sunt de asemenea poluanți care contaminează zona.
Starea mediului înconjurător este pe an ce trece tot mai îngrijorătoare: spațiile împădurite se reduc, solurile agricole se degradează , stratul de ozon este mai subțire , efectul de seră se accentuează. Gestionarea selectivă a deșeurilor protejează nu doar mediul înconjurător , dar și sănătatea populației , în același timp susținând conservarea resurselor naturale și dezvoltarea durabilă a societății.
Problematica privind impactul negativ asupra mediului şi sănătății umane, a eliminării deșeurilor prin utilizarea unor metode şi tehnologii nepotrivite, învechite rămâne de actualitate mai ales în contextul tendinței susținute de creșterea a cantităților de deșeuri generate. Pe fondul restrângerii, alterării continue a resurselor naturale, precum şi a necesității conservării acestora, este necesar să reevaluăm opțiunile privind gestionarea deșeurilor de origine antropică, în sensul creșterii gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a cantităților care necesită eliminare.
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor asumate în documentele naționale (Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor) a fost elaborată la nivel județean Strategia Județeană privind Dezvoltarea și Funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciilor de Salubrizare și de Gestionare a Deșeurilor la Nivelul Județului Harghita 2019 – 2030 . Strategia are rolul de atrasa măsuri care duc la ocrotirea și reabilitarea mediului înconjurător, precum și la crearea condițiilor ambientale favorabile, cu cele mai puține efecte negative asupra sănătății populației.
În Comuna Sărmaș, operatorul F&G ECO Srl din Târgu- Mureș se ocupă de colectarea și transportarea deșeurilor.
Deșeurile menajere 5se colectează astfel:

 • deșeurile reciclabile (hârtie, carton, plastic) în saci transparente, deșeurile de metal separat;
 • sticla se colectează în clopote verzi de 1,5 m3, așezate pe platforme amenajate;
 • biodegradabilul nu se pune în fața porților, nu se transportă ci se compostează în gospodării, în unitățile de compostare distribuite din proiect;
 • deșeurile reziduale se colectează în pubele de 120 -140 l, care este transportată periodic de Operator.

O problemă deloc de neglijat în ariile protejate este soarta deșeurilor menajere rezultate din creșterea numărului de vizitatori. Momentan, adunarea acestor deșeuri menajere generate de turiști, este colectată în puncte fixe amenajate sau nu, iar transportul deșeurilor adunate cade în sarcina voluntarilor, care lucrează la aceste organizații neguvernamentale, care au în custodie administrarea ariilor protejate. Pentru administrarea și ocrotirea ariilor protejate au fost deja desemnate organele de pază, care au dreptul de a emite reglementări proprii. Pentru protejarea eficientă, în viitor aceste reglementări specifice al zonelor protejate, trebuie să cuprindă și procedura care trebuie urmată referitor la deșeuri, adică interzicerea de a lăsa în urmă deșeuri, mai ales cele menajere. Această procedură trebuie conștientizată/educată turiștilor, ca să nu lase deșeuri în urma lor. Trebuie să devină o obișnuință firească, ca fiecare turist „să ducă acasă” deșeul generat în timpul excursiilor.

V.Social și sănătate

1. Servicii sociale

La nivel județean , furnizorii publici de servicii sociale sunt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita (DGASPC) , instituție publică de interes județean , cu personalitate juridică , aflat în subordinea Consiliului Județean Harghita ; și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita (AJPIS) , care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială , ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică.
În cadrul Primăriei Sărmaș este organizat Compartimentul Asistență Socială, având ca scop îmbunătățirea vieții persoanelor care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace proprii un mod normal și decent de viață . Asistența socială la nivel de primărie se realizează prin acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale.Ț
Obiectivul compartimentului de Asistență Socială îl constituie acordarea de servicii sociale reprezentând activitatea sau ansamblu de activități realizate pentru a răspunde atât nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale , familiale sau de grup în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială , promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
Fenomenul de îmbătrânire a populației care există la nivel național se manifestă și în comuna Sărmaș, ceea ce reprezintă o problemă tot mai mare de la an la an. Rolul familiilor și a bisericilor este foarte important în susținerea persoanelor care au nevoie de îngrijiri suplimentare, însă nu este suficient pentru a acoperi integral serviciile de care au nevoie persoanele aflate în evidența compartimentului de asistență socială. Astfel , primăria a încheiat un contract cu Asociația Caritas pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie de îngrijire la domiciliu specializată.
Dacă în anul 2014 beneficiau de ajutor social un număr de 78 de familii și 26 de persoane, în prezent numărul persoanelor care au nevoie de asistență socială este în creștere.
Conform datelor primite de la compartimentul de Asistență Socială, în martie 2021 , la nivel de comună există următoarea situație:

 • 434 de persoane care au nevoie de asistență socială
 • 31 persoane/ 17 familii care sunt beneficiari de venit minim garantat
 • 136 persoane/ 32 familii care sunt beneficiari de alocație pentru susținerea familiei
 • 129 persoane cu dizabilități.

 

2. Sănătate

Viața devine dificilă atunci când boala te obligă să parcurgi distanțe mai mari pentru a ajunge la un spital dacă nu sunt medici și în mediul rural. La fel ca în majoritatea comunelor, și în Sărmaș există numai serviciile medicale de bază. Astfel , în Sărmaș funcționează două cabinete de medicină de familie și un cabinet stomatologic. Accesul populației la medicamente este oferit de o farmacie.
Pentru servicii medicale complete populația se îndreaptă către cel mai apropiat spital municipal situat în Toplița și Gheorgheni.
Menținerea sănătății populației este strâns legată de practicarea sportului în mod regulat. Cu toate că nu este suficient de bine înțeleasă în rândul populației necesitatea și importanța practicării sportului ca și formă de prevenire a bolilor, autoritățile locale sprijină activitățile sportive mai ales în rândul tinerilor.
Instituțiile de învățământ de pe teritoriul comunei dispun fiecare de câte o sală de sport, iar suplimentar a fost construită în anul 2012 o sală de sport mai mare.
Comuna are echipă de volei, handbal și o parte din tineri practică tenis în aer liber.
Îmbunătățirea infrastructurii sportive este necesară atât pentru creșterea nivelului calității vieții cetățenilor din comună prin practicarea sportului în mod regulat, cât și pentru oferirea de alternative de petrecere a timpului liber turiștilor din zonă.
Serviciile de urgență voluntare sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor. Serviciile de urgență voluntare au în structură compartiment sau specialiști pentru prevenirea incendiilor, formații de intervenție, salvare și prim ajutor, precum și, după caz, ateliere de reparații și de întreținere. Constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor de urgență voluntare se realizează pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor. Organizarea și funcționarea serviciilor de urgență voluntare se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici și instituțiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanță.
În anul 2005 s-a înființat în localitatea Sărmaș serviciu voluntar de urgență care deservește comuna și localitățile limitrofe.

VI.Educație, cultură și culte

1. Învățământ și formare profesională

Sistemul educațional din Romania se confruntă în continuare cu probleme grave, iar decalajul dintre școlile de la sat și cele de la oraș rămâne unul profund. La nivel național, rata de părăsire timpurie a școlii este de 27,1 % în zonele rurale , comparativ cu media națională de 18,1 % și media UE de 10,6 %, conform raportului UE Monitorul Educației și Formării, 2018. Nivelul acestui indicator este departe de ținta asumată de Romania pentru 2020, care este de 11,3 %. Sărăcia și excluziunea socială sunt de doua ori mai mari la sate față de orașe, iar copiii se chinuie să meargă la școală, deși nevoile primare cum ar fi asigurarea hranei sau condițiilor minime de trai nu le sunt îndeplinite și nu beneficiază, de cele mai multe ori , de susținerea părinților. Cu toate acestea , școala de la țară ar putea deveni o școală model , dacă ar exista eforturi susținute și resurse alocate în acest sens.
La nivelul comunei Sărmaș își desfășoară activitatea Școala Gimnazială Sf. Andrei care are în componență următoarele unități școlare:

Denumire unitate școlară

Localitate

Școala Gimnazială Sf.Andrei

Sărmaș

Grădinița Sărmaș

Sărmaș

Școala Primară Fundoaia

Fundoaia

Grădinița Fundoaia

Fundoaia

Școala Primară Hodoșa Gară

Hodoșa

Grădinița Hodoșa Gară

Hodoșa

Școala primară Hodoșa Sat

Hodoșa

Grădinița Hodoșa Sat

Hodoșa

Școala Primară Platonești

Platonești

Grădinița Platonești

Platonești

Evoluție populație școlară, pe nivele de educație și pe număr de vârstă

Niveluri de instruire

2012

2015

2015

2019

2020

Copii înscriși în grădiniță

95

97

92

93

95

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial, din care:

285

277

213

192

168

Elevi înscriși în învățământul primar

150

147

125

102

93

Elevi înscriși în învățământul gimnazial

135

130

88

90

75

Evoluție numerică a personalului didactic, pe niveluri de educație

Nivel de

instruire

2011

2012

2015

2018

2020

Învățământ

preșcolar

8

8

8

7

7

Învățământ

primar

10

10

10

10

10

Învățământ

gimnazial

29

26

24

20

19

Total

47

44

42

37

36

2. Cultură și culte

În mediu rural, activitatea culturală a comunității este strâns legată de existența unui cămin cultural. Prin definiția sa , căminul cultural este o instituție publică de cultură , un așezământ cultural , fără personalitate juridică , fără scop lucrativ , care de regulă funcționează sub autoritatea unui Consiliu Local – în cazul nostru Consiliul Local Sărmaș. În prezent comuna Sărmaș deține un singur cămin cultural situate în localitatea Sărmaș, acesta necesitând reabilitări.
Reabilitarea, modernizarea și dotarea unui Cămin Cultural în mediu rural pleacă de la necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă. Astfel de proiecte sunt implementate și din necesitatea creșterii nivelului cultural al locuitorilor, contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale, în vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrării în structurile europene. În general, obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, creșterea nivelului socio-economic, crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment, stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social, creșterea nivelului de educație, de socializare şi de cultură a tuturor cetățenilor”.
Anual primăria comunei Sărmaș desfășoară o serie de evenimente locale și culturale:

 1. Ziua Femeii – 8 Martie- acțiune culturală și de divertisment dedicată femeilor din comuna Sărmaș
 2. Ziua Eroilor Neamului – manifestări comemorative la Monumentul Eroilor
 3. Ziua Copilului - 1 Iunie – acțiune culturală și de divertisment dedicată copiilor din comuna Sărmaș
 4. Sărmașul în Sărbătoare- manifestări culturale, sportive și de divertisment
 5. Ziua Pompierului – ateliere interactive pentru copiii, expoziții ale tehnicii de intervenție și puncte de informare preventivă, demonstrații aplicative cu pompieri voluntari, precum și prezentarea autospecialei din dotarea unității locale
 6. Balul Pensionarilor
 7. Festivalul Toamnei- manifestări culturale, spectacol în natură de dans popular, târg de produse tradiționale cu premii, târg de animale
 8. Balul SF. Katalin
 9. Ziua Națională a României
 10. Vine Moșul și la noi! – manifestări culturale dedicate copiilor, cadourile Moșului, spectacol de colinde în aer liber, aprinderea iluminatului festiv în comună
 11. Revelion

La Sărmaș, biserica este punctul central în jurul căruia gravitează întreaga viață comunitară. Este locul de întâlnire cu Dumnezeu, și locul de întâlnire a credincioșilor între ei, care vin din toate colțurile, pentru că satul este foarte răsfirat, pentru a vorbi sau pentru a-și aduce aminte de cei răposați.
O primă bisericuță a fost ridicată în jurul anului 1800, cu hramul Sf. Nicolae, care a căzut și în locul ei a fost ridicată o capelă pentru a omagia locul străbun. Biserica satului a fost construită între anii 1900 și 1906, cu sprijinul credincioșilor, din piatră și var nestins. „Am aflat de la bătrânii satului că fiecare familie trebuia să aducă pentru ridicarea sfântului locaș câte două care cu piatră și cu var. În 1929, biserica a fost sfințită, în 1933 a fost pictat iconostasul, iar în 1982 a fost pictată biserica de către Varahiil Muraru.6
În comuna Sărmaș sunt trei culte religioase : ortodox, catolic și baptist. Activitățile religioase se desfășoară în clădirile proprii existând la nivel de comună trei bisericii ortodoxe , o biserică catolică și o biserică baptistă.

 • Biserica Ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Sărmaș
 • Biserica Ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Hodoșa
 • Biserica Ortodoxă cu hram în 24 iunie de Sânziene din Platonești
 • Biserica Baptistă din Sărmaș
 • Biserica Romano- Catolică cu hramul SF. Elisabeta din localitatea Hodoșa

VII.Administrație - dialogul instituțional

1.Capacitate administrativă

Comuna este unitatea administrativ - teritorială de bază care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social - culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social - culturală și gospodărească a localităților rurale.(legea 5, art.98).
Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a coagula toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei strategii , însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și economică a comunității locale.
Primăria Comunei Sărmaș este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ , cu completările și modificările ulterioare.
Primarul , Viceprimarul , Secretarul general al comunei și aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sărmaș constituie o structură funcțională cu activitate permanentă , denumită Primăria Comunei Sărmaș , care duce la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local și Dispozițiile Primarului , soluționând problemele curente ale colectivității locale.
Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică , având rolul de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției , precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României , a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului , a hotărârilor consiliului local. Pentru punerea în aplicare a activităților date, primarul are în subordine aparatul de specialitate. Aparatul de specialitate al primarului este format din compartimente funcționale, în cadrul cărora își desfășoară activitatea funcționarii publici și personalul contractual.
La nivelul Comunei Sărmaș, a fost ales cu vot majoritar un viceprimar, din cadrul consilierilor locali. Viceprimarul coordonează , îndrumă , supraveghează, răspunde și controlează structurile aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sărmaș conform atribuțiilor care îi sunt delegate prin dispoziție de către Primar. În subordinea viceprimarului se află compartimentul administrativ și deservire
Primăria Sărmaș are un secretar general al comunei încadrat ca și funcționar public de conducere . Secretarul General al Comunei Sărmaș pe lângă atribuțiile stabilite în fișa post , coordonează, îndrumă și controlează compartimentul pentru registru agricol, carte funciară și administrarea domeniului public și privat.
Din structura organizatorică a aparatului de specialitate , aflate în subordinea Primarului Comunei Sărmaș , mai fac parte:

 • compartiment asistență socială și medicală comunitară;
 • compartiment de audit public intern
 • compartiment pentru cadastru și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism și nomenclatură stradală
 • compartiment cultură şi recreere
 • compartiment administrare fiscală, transport public local și control comercial
 • compartiment financiar-contabil
 • compartiment achiziții publice şi programe europene
 • compartiment juridic
 • compartiment resurse umane, relații publice, monitorizare proceduri administrative
 • serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă potabilă și canalizare
 • serviciul voluntar situații de urgență
 • serviciul public de salubrizare
 • serviciul de transport public local în regim de taxi

Consiliul Local al Comunei Sărmaș este autoritatea deliberativă a administrației publice care asigură realizarea autonomiei locale și rezolvarea treburilor publice din comună , în condițiile prevăzute de lege.
Consiliul Local al Comunei Sărmaș se compune din 13 consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea alegerilor autorităților administrației publice locale.
În conformitate cu Codul Administrativ, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii , în toate problemele de interes local , cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
În cadrul Consiliului Local Sărmaș au fost constituite trei comisii de specialitate:

 1. Comisia de specialitate pentru ”Activități economico-financiare și programe de dezvoltare economico-sociale, agricultură, protecția mediului și turism”
 2. Comisia de specialitate pentru ”Activități social-culturale și culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, învățământ, sănătate și familie
 3. Comisia de specialitate pentru ” Administrarea domeniului public și privat al comunei Sărmaș, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, apărarea ordinii, liniștii publice și a drepturilor cetățenești”

Primăria Comunei Sărmaș , prin modul de organizare și îmbunătățirile care se fac periodic, dorește să câștige încrederea cetățenilor comunei , oferind servicii prompte și asigurând constanță în calitatea serviciilor prestate.

2.Ordine și siguranță publică

Organizarea activităților curente pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, se realizează de către Poliția Română, conform Planului unic de ordine și siguranță publică.
În localitățile rurale cu infracționalitate ridicată sau stări conflictuale cu riscuri la adresa ordinii și siguranței publice, activitatea de menținere se realizează prin efectuarea de patrulări intra și/sau intercomunale, sub coordonarea șefilor structurilor de poliție pentru mediul rural din cadrul polițiilor municipale și orășenești, conform metodologiei.
Pe traseele turistice din afara localităților urbane și rurale, menținerea ordinii și siguranței publice se va realiza prin patrule de jandarmi, stabilite împreună cu poliția pe baza planurilor de cooperare.(0rdin nr.60/2010).
Suplimentar față de protecția oferită de către Poliția Română, în comuna Sărmaș , primăria a contractat o firmă de pază care să asigure servicii profesionale de pază și protecție 24H din 24 H. Totodată, au fost instalat un sistem de supraveghere video la nivel de comună.

3. Experiența administrației cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile

Fondurile europene reprezintă totalitatea instrumentelor de finanțare nerambursabilă alocată statelor membre Uniunii Europene cu scopul de a reduce diferențele de dezvoltare socială și economică dintre acestea. Fără îndoială atragerea de fonduri europene într-o comunitate are rol determinant în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a comunei și îmbunătățirea condițiilor de viață.
În exercițiul financiar 2014 -2020, Primăria Comunei Sărmaș a reușit să atragă finanțare europeană pentru următoarele proiecte:

 • Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Sărmaș;
 • Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Sărmaș;
 • Achiziționare autospecială SVSU în cadrul proiectului integrat FEADR;

 

VIII.Resurse umane

 1. Populația

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sărmaș se ridică la 3.804 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.131 de locuitori.. Majoritatea locuitorilor sunt români (80,13%), cu o minoritate de maghiari (17,9%). Pentru 1,6% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (76,42%), dar există și minorități de romano-catolici (18,48%) și baptiști (1,74%). Pentru 1,6% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Ultima informare primită de la Institutul Național de Statistică indică un număr de 3842 de locuitori.

 1. Piața muncii

Piața muncii în cadrul Comunei Sărmaș este determinată atât de locurile de muncă create de firmele care activează în comună, cât și de firmele care activează în localitățile învecinate. Datorită poziționării comunei la doar 10 km de municipiul Toplița , un număr semnificativ de locuitori au locuri de muncă în Toplița.
Este bine cunoscută legătura dintre șomaj și sărăcie , însă , în plus la aceasta, se conturează o relație puternică între sărăcie , pe de o parte , și șomajul tinerilor și migrațiune , pe de altă parte.
Principalele cauze generatoare de șomaj sunt:

 • crizele economice ce au loc periodic
 • crizele pandemice
 • tendințele de restructurare economică , geografică , socială etc. ce au loc în diferite țări , mai ales sub incidența crizei energetice și revoluției tehnico-științifice , care generează șomajul structural. Resorbția totală sau parțială a șomajului generat de această cauză poate avea loc numai printru -un proces lung și dificil, întrucât presupune creșterea investițiilor, recalificarea celor afectați și reorientarea învățământului ;
 • înlocuirea vechilor tehnici și tehnologii , centralizarea unor capitaluri și unități economice cu restrângerea locurilor de muncă generează șomajul tehnologic ;
 • incertitudinea afacerilor unui anumit număr de agenți economici , ce determină, practicarea contractelor de angajare de scurtă durată. Această cauză determină șomajul intermitent sau ficțional.;
 • întreruperea activității din motive familiale și de maternitate. Această cauză afectează în mod deosebit femeile și generează așa -zisul șomaj de discontinuitate ;
 • întreruperea activităților puternic dependente de factorii naturali este specific următoarelor sectoare economice : agricultură , construcții, lucrări publice etc.
 • starea economiei (nivel , structură , tehnică și tehnologie aplicată etc.).

Dezechilibrele create de criza pandemică din 2020 au dus la disponibilizări ale angajaților din sectoarele afectate, cel mai afectat sector fiind cel din HORECA, ceea ce a dus la creșterea șomajului la nivel județean și implicit local.
Rata șomajului în Regiunea Centru, alcătuită din județele Alba , Brașov , Covasna , Harghita , Mureș și Sibiu la finalul anului 2018 , a fost de 2,9 %, potrivit informațiilor furnizate de ”Investitor în România”, ghid editat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, care a utilizat date ale Institutului Național de Statistică.

Sari la conținut